ยินดีต้อนรับสู่...การจัดการความรู้ Knowledge Management โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 

หน้าแรก KM
ผัง KM
คลังความรู้ กรมชลประทาน
36 คลังความรู้ สำนัก/กอง
ปฏิทินกิจกรรม KM ปี 2560
ทีมจัดการความรู้
กิจกรรม KM ปี 2560
โครงการชลประทานมุกดาหาร
สัมภาษณ์ | พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560


กรมชลประทานกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน : นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน


>> ฝายชะลอน้ำวิถีประชารัฐ


โปรแกรม GIS

 

โปรกแกรม autocad 2017

โปรกแกรม SketchUp 2017


โปรแกรม


APP
Rio 7UPA4 
"36 คลังความรู้"

 1. สำนักงานเลขานุการกรม
 2. กองการเงินและบัญชี
 3. สำนักกฎหมายและที่ดิน
 4. กองแผนงาน
 5. กองพัสดุ
 6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 7. สำนักเครื่องจักรกล
 8. สำนักบริหารโครงการ
 9. สำนักทรัพยากรบุคคล
 10. สำนักวิจัยและพัฒนา
 11. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
 12. สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
 13. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 14. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
 15. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
 16. สำนักจัดรูปที่ดินกลาง
 17. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 18. กลุ่มตรวจสอบภายใน
 19. กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
 20. สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 21. สำนักชลประทานที่ 1
 22. สำนักชลประทานที่ 2
 23. สำนักชลประทานที่ 3
 24. สำนักชลประทานที่ 4
 25. สำนักชลประทานที่ 5
 26. สำนักชลประทานที่ 6
 27. สำนักงานชลประทานที่ 7
 28. สำนักชลประทานที่ 8
 29. สำนักชลประทานที่ 9
 30. สำนักชลประทานที่ 10
 31. สำนักชลประทานที่ 11
 32. สำนักชลประทานที่ 12
 33. สำนักชลประทานที่ 13
 34. สำนักชลประทานที่ 14
 35. สำนักชลประทานที่ 15
 36. สำนักชลประทานที่ 16
 37. สำนักชลประทานที่ 17คลิ๊กที่นี้!! ด้านล่าง
๖๐ ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ (๐ - ๔๒๖๑ - ๑๕๖๙) 
โครงการชลประทานมุกดาหาร

พัฒนาโดย : ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานมุกดาหาร