ยินดีต้อนรับสู่...การจัดการความรู้ Knowledge Management โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักชลประทานที่ 7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 

หน้าแรก KM
ผัง KM
คลังความรู้ กรมชลประทาน
36 คลังความรู้ สำนัก/กอง
ปฏิทินกิจกรรม KM ปี 2560
ทีมจัดการความรู้
กิจกรรม KM ปี 2560
โครงการชลประทานมุกดาหาร
สัมภาษณ์ | พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560


กรมชลประทานกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน : นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน


>> ฝายชะลอน้ำวิถีประชารัฐ
โปรแกรม GIS

 

โปรกแกรม autocad 2017

โปรกแกรม SketchUp 2017


โปรแกรม


APP
Rio 7UPA4 


วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดงหลวง (ตำบลชะโนดน้อย) จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
ปี 2560 ใน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
ปี 2560 ใน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหารคลิ๊กที่นี้!! ด้านล่าง
๖๐ ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ ๔๙๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ (๐ - ๔๒๖๑ - ๑๕๖๙) 
โครงการชลประทานมุกดาหาร

พัฒนาโดย : ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานมุกดาหาร